Publiskā piedāvājuma līgums par preces pārdošanu

SIA AINS COMPANY (kopš 17.04.2016), turpmāk „Pārdevējs”, publicē publisku piedāvājumu par preču pārdošanu,  kas ir parādīti pārdevēja oficiālajā mājas lapā bard.lv.

Šis dokuments ir publisks piedāvājums, un gadījumā, ja fiziskā persona, kura pieņem šo piedāvājumu,  pieņem zemāk norādītos nosacījumus, veic Pārdevēja Preces apmaksu saskaņā art šī Līguma nosacījumiem. Pircēja Preces apmaksa darbojas kā piedāvājuma pieņemšana, kas tiek uzskatīta par līdzvērtīgu Līguma noslēgšanai par nosacījumiem, kas izklāstīti piedāvājumā.

Ņemot vērā augstāk izklāstīto, uzmanīgi iepazīstieties ar publiskā piedāvājuma tekstu un, ja Jūs nepiekrītat kādam no piedāvājuma nosacījumiem, Jūs varat atteikties no Preču iegādes vai Pakalpojumu izmantošanas, kurus piedāvā Pārdevējs.

1.     TERMINI UN SKAIDROJUMI

1.1.Piedāvajums- publisks Pārdevēja piedāvājums, kas tiek adresēts jebkurai fiziskai personai, ar kuru slēgt pirkšanas-pārdošanas līgumu (turpmāk-Līgums) pamatojoties uz Līgumā norādītajiem nosacījumiem, tostarp visiem tā pielikumiem;

1.2.Pircējs- fiziska persona, kura noslēgusi Līgumu ar Pārdevēju pamatojoties uz Līguma norādītajiem nosacījumiem;

1.3.Pieņemšana- Pircēja pilnīga un bez iebildumu Līguma nosacījumu pieņē]emšana;

1.4.Prece- preču saraksts, ko Pārdevējs piedāvā oficiālā Mājaslapā;

1.5.Pasūtījums- atsevišķas pozīcijas no Preču sortimenta saraksta, kuras norāda Pircējs, kad noformē iesniegumus interneta mājaslapā vai ar Operatora palīdzību;

1.6.Operators- organizācijas darbinieks, kurš sniedz Pircējam informatīvu konsultāciju pakalpojumus, kā arī veic Preces pirmspasūtījuma noformēšanu;

1.7.Mājaslapa- Pārdevēja interneta saite, kura atrodas Interneta adresē: https://bard.lv.

2.     LĪGUMA PRIEKŠMETS

Pārdevējs pārdot Preci saskaņā ar pašreizējo cenu, kas ir publicēta Mājaslapā, bet Pircējs veic maksājumu un saņem Preci saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

3.     PASŪTĪJUMA NOFORMĒJUMS

3.1.Preces pasūtījumu Pircējs veic Mājaslapā vai ar Operatora palīdzību. Veicot Preces pasūtījumu Pircējam ir jānorāda reģistrācijas informāciju par sevi, ieskaitot: uzvārds; vārds; e-pasta adrese; kontakttālrunis; pasta adrese.

3.2.Noformējot Pasūtījumu ar Operatora palīdzību Pircējam ir jānorāda informācija, kas norādīta šī Līguma 3.1. punktā. Pircēja piekrišana šī Līguma nosacījumiem īstenojas, kad Pircējs ievada attiecīgos datus reģistrācijas  veidlapā noformējot Pasūtījumu ar Operatora palīdzību. Pircējam ir tiesības labot reģistrācijas informāciju par sevi. Operators nemaina un nelabo reģistrācijas informāciju par pircēju bez Pircēja piekrišanas.

3.3.Pārdevējs un Operators nav atbildīgi par informācijas saturu un autentiskumu, kuru sniedz Pircējs noformējot Pasūtījumu.

3.4.Pircējs ir atbildīgs par Pasūtījuma noformēšanas laikā sniegtās informācijas uzticamību.

3.5.  Pircēja patstāvīgi noformētā apmaksa Pasūtījuma mājaslapā liecina par Pircēja piekrišanu šī Līguma nosacījumiem. Pasūtījuma apmaksas diena ir pirkšanas-pārdošanas Līguma noslēgšanas datums starp Pārdevēju un Pircēju.

3.6. Visi informatīvie materiāli, kas ir sniegti Mājaslapā ir informatīva rakstura un tie nevar sniegt pilnīgi precīzu informāciju par Preces atsevišķām īpašībām. Gadījuma, ja Pircējam rodas jautājumi, kas saistīti ar Preces īpašībām, pirms Pasūtījuma noformēšanas viņam ir jāvēršas pēc konsultācijas pie Operatora.

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pārdevējam ir tiesības:

4.1.1. mainīt (papildināt) šī Līguma nosacījumus un tā pielikumus. Šī Līguma nosacījumus nedrīkst mainīt no brīža, kad Pircējs apmaksā Pasūtījumu.

4.1.2. pēc personīgajiem ieskatiem manīt Preces cenu un tās pārdošanas nosacījumus. Šajā gadījumā Puses vadās pēc tā, ka jaunie tarifi neattiecas uz Preci, ko jau apmaksājis Pircējs.

4.1.3. lai izpildītu šī Līguma pienākumus, vienpusīgā kārtībā piesaistīt fizisku un/vai juridisku personu pakalpojumus.

4.1.4. uz laiku apturēt Preces pārdošanu tehnisku, tehnoloģisku vai citu iemeslu dēļ, kas ir šķēršļi šādai pārdošanai, uz šādu iemeslu likvidēšanas laiku.

4.1.5. bez Pircēja piekrišanas atdot vai kādā citā veidā nodot savas Līguma tiesības trešajām personām, nosūtot Pircējam attiecīgo paziņojumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, no šādas atdošanas vai cita veida nodošanas.

4.2. Pircējam ir tiesības Pārdevējam pieprasīt pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu.

4.3. Pircējam ir pienākumi:

4.3.1. apmaksāt Preci tādā laikā un kārtībā, kāda norādīta Līgumā;         

 

4.3.2. sniegt Pārdevējam informāciju, kas norādīta šajā Līgumā vai konfidencialitātes Politikā, lai izpildītu šī Līguma noteikumus.

5. PAKALPOJUMU CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

5.1. Preces cenu nosaka Pārdevējs un norāda Mājaslapā. Pārdevējs preces cenu jebkura laikā var vienpusīgi mainīt. Jaunā Preces cena stājas spēkā no brīža kad tā tiek publicēta Mājaslapā, ja cits laiks netiek nosacīts papildus publicēšanai. Jaunā cena neattiecās un Precēm, kuras apmaksājis Pircējs saskaņā ar Līgumu.

5.2. Pircējs veic maksājumu eiro valūtā priekšapmaksā 100% (simts procentu) apmērā no Preces cenas, Mājaslapā piedāvātajos veidos. Preces apmaksas veida izvēle un izmantošana jāveic Pircējam pēc personīgajiem ieskatiem un bez Pārdevēja atbildības.

5.3. Pircēja preces apmaksas pienākums skaitās izpildīts un Pasūtījums tiek pieņemts izpildīšanai no brīža, kad nauda tiek ieskaitīta Pārdevēja norēķinu kontā.

5.4. Pircējs patstāvīgi apmaksā visas bankas komisijas maksas Preces apmaksas laikā.

5.5. Pircējs personīgi nes atbildību par veikto maksājumu precizitāti un nepieciešamo apmaksas dokumentu aizpildīšanu.

6. PASŪTĪJUMA IZPILDES LAIKS

6.1. Laiku, kurā Pārdevējs apņemas izpildīt Pasūtījumu, var būt no vienas darba dienas līdz trim kalendārajiem mēnešiem. Pasūtījuma izpildes laiks ir atkarīgs no pasūtīto Preču pozīciju pieejamības Pārdevēja noliktavā un no laika, kas nepieciešams Pasūtījuma apstrādei.

Pasūtījuma izpildes laiks izņēmuma gadījumos var tikt apspriests ar Pircēju individuāli, atkarībā no Preces īpašībām un pasūtītās Preces daudzuma. Gadījumā ja Pārdevēja noliktavā trūkst daļas Pasūtījuma, tajā skaitā tādu iemeslu dēļ, kas nav atkarīgi no Pārdevēja, Pārdevējam ir tiesības anulēt noteikto Preci no Pircēja Pasūtījuma. Pārdevējs ir jāziņo Pircēju par izmaiņām viņa Pasūtījuma komplektācijā.

Pārdevējam ir jāpaziņo Pircējam par izmaiņām viņa Pasūtījuma komplektācijā, nosūtot ziņojumu uz e-pasta adresi, ko norādījis Pircējs, vai ar papildus rakstisku paskaidrojumu uz preces čeka, Pircēja Pasūtījuma saņemšanas laikā.

6.2. Pasūtījums skaitās piegādāts brīdī, kad tas tiek nodots Pircējam. Pieņemot Preci Pircējs apstiprina Pasūtījuma izpildi.

6.3. Gadījumā, ja Pircējs norāda nepatiesu informāciju par saviem kontaktiem Pārdevējs par nepilnīgu Pasūtījuma izpildi nav atbildīgs.

 

7. PUŠU ATBILDĪBA

7.1.  Par šī Līguma pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi Puses nes atbildību, ko nosaka Līgums un/vai spēkā esošie Latvijas tiesību akti.

7.2. Pārdevējs nav atbildīgs par nepareizi sniegtu pakalpojumu gadījumā, ja  nepareizais izpildījums bija Pircēja neuzticamās, neatbilstošās, nesavlaicīgi sniegtās informācijas sekas, kā arī citu šī Līguma nosacījumu neievērošanas dēļ no Pircēja puses.

7.3. Pārdevējs nav atbildīgs par pārdotās Preces neatbilstību Pircēja cerībām un/vai viņa subjektīvo vērtējumu, tādu neatbilstību cerībām un/vai negatīvs subjektīvais vērtējums nav iemesli uzskatīt Preci par nekvalitatīvu, bet Līguma priekšmetu par nekoordinētu.

7.4. Pircējs ir personīgi atbildīgs par sniegto informāciju, kas nepieciešama šī Līguma izpildei, tās saturu, neuzticamību, neatbilstību, nepietiekamību un/vai nesavlaicīgu sniegšanu.

7.5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī Līguma pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šī neizpilde bija nepārvaramas varas apstākļu, kas uzradās pēc Līguma slēgšanas, sekas vai ja Līguma neizpildītie Pušu pienākumi bija ārkārtas gadījumu, kurus puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst veicot saprātīgus pasākumus,  rezultāts. Pie nepārvarama varas apstākļiem ir pieskaitāmi notikumi, kurus  Puse nevar ietekmēt un par kuru rašanos Puse nav atbildīga, tajā skaitā: karš, sacelšanās, streiks, zemestrīce, plūdi, citas dabas katastrofas, ugunsgrēks, elektroenerģijas pārtraukumi, kuri nav notikuši Pušu vainas dēļ, valdības iestāžu darbības un akti, kas pieņemti pēc Līguma slēgšanas, kas padara Līgumā nosacīto pienākumu izpildi neiespējamu un citi neparedzami apstākļi un notikumi, ko nevar paredzēt puse, taču neierobežojoties ar nosaukto. Kad uzrodas nepārvaramas varas apstākļi Pusēm nav savstarpēju pretenziju, un katra Puse pati uzņemas šo apstākļu seku risku.

7.6. Visas pretenzijas par nepareizu Pasūtījuma izpildi Pircējs ir tiesīgs nosūtīt uz e-pasta adresi vai ziņot par tām Operatoram. Visa saņemtā informācija tiek apstrādāta cik drīz vien iespējams.

8.7.  Pasūtījuma īpašumtiesības, kā arī tā nejaušā zaudējuma vai bojājuma risks pāriet Pircējam no Preces saņemšanas brīža.

9. STRĪDU RISINĀŠANA

9.1. Visus strīdus un domstarpības, kas radušās sakarā ar šī Līguma izpildi, risina Puses pārrunu ceļā.

9.2. Gadījumā, ja Pušu starpā netiek panākta vienošanās visi strīdi tiek risināti tiesas ceļā.

0

 .